Η ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει την κατασκευή οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου και να το παραδόσει στον Εργοδότη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σε Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα, Κόστος και Χρόνο Εκτέλεσης. Τα στελέχη και οι συνεργάτες της διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία υλοποίησης Έργων σύνθετων, εξειδικευμένων, πολύ υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Έμφαση στην ποιότητα

Η έμφαση στην ποιότητα και η εξασφάλιση των απαιτήσεων του Εργοδότη θεωρείται αδιαπραγμάτευτη και τίθεται ως πρωταρχικός στόχος σε όλες τις φάσεις κατασκευής.

Tεχνογνωσία & Oργάνωση

Η τεχνογνωσία, η οργάνωση και η εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων παρακολούθησης και εκτέλεσης των Έργων εξασφαλίζουν πολύ γρήγορους χρόνους παράδοσης.

Γνώση της αγοράς

Η έγκαιρη προμήθεια των υλικών, η επιλογή συνεργασίας με τους κατάλληλους Υπεργολάβους – Συνεργεία, οι διαδικασίες οργάνωσης και η μεθοδολογία κατασκευής, εξασφαλίζουν την επιθυμητή ποιότητα, τον προαπαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης και το βέλτιστο κόστος υλοποίησης κάθε Έργου.